A történelem egy tudomány, és mint ilyen, több alágazatra oszlik, amelyek mindegyike az emberi történelem egy-egy időszakát vagy a világ egy adott régióját tanulmányozza.Ha történelem szakon tanulsz, vagy végzős vagy, és ezen az alapképzésen gondolkodsz, a történelem sok aspektusát fogod tanulmányozni.A világ minden táján megjelenő civilizációk felemelkedésével sok különböző kultúra alakult ki szerte a világon. Mindegyik kultúrának megvan a maga történelme, amelyet gyakran helyi történészek írtak le, vagy pedig szájhagyomány révén szállt a tudás nemzedékről nemzedékre.

Nem csak korszakoként és területenként oszthatjuk fel a történelmet, hanem témánként is, mint például:

  • Politika történet, ami a kormányokat, politikai vezetőket, választásokat, és a hatalom ágai közti interakciókat tanulmányozza,
  • Diplomácia történet, ami az országok és követségek közti kapcsolatokat tanulmányozza,
  • Társdalom történet, ami a szokásokkal, családokkal, oktatással foglalkozik, továbbá a demográfiával és az olyan társadalmi intézményekkel, mint az egyházak,
  • Kultúrtörténet, ami a nyelveket és használatukat, a művészeteket, köztük az irodalmat, a sportokat, és a szórakozás egyéb formáit tanulmányozza, és azt, hogy hogyan épül fel a kulturális identitás,
  • Gazdaságtörténet, ami a termelés és fogyasztás rendszerét tanulmányozza, illetve ennek részeit, továbbá az üzleteket, iparágakat, bankokat és a munkásokat,
  • Eszmetörténet, ami az ideológiákat és szellemi irányzatokat tanulmányozza, és azt elemzi, hogyan hatnak az eszmék az emberekre.

Ez persze csak a kezdet. Ott van még a histográfia, azaz történetírás , ami a történelem története. Ahelyett, hogy a tényleges eseményeket – mondjuk, Anglia normann meghódítását – történelmi elemzésnek vetnénk alá, a történetírás az esemény történetének története: hogyan, milyen módon írták le. Megvizsgálja a sokszor egymásnak ellentmondó elbeszéléseket, a történetírók elfogultságát, azt hogy, hogyan változott a narratíva az idő előrehaladtával, illetve azt, hogy a körülmények hogyan formálják a szóban forgó aktuális eseményről és magának a történelemnek a természetéről alkotott felfogásunkat.

A történetírás kérdései a következők:

• ki írja a történelmet, mi volt a szándéka és a célja?

• mennyire lehet megbízható egy történész, aki a múlt eseményeit a saját jelene szempontjából értelmezi?

• mi a helyzet azokkal a forrásokkal, amiket a történész figyelembe vesz, vagy épp ellenkezőleg, úgy dönt, hogy kihagyja őket? Az egyszerűség kedvéért a történelem legfőbb ágazatait vesszük itt végig, az ókori, posztklasszikus és modern történelmet, valamint a művészettörténetet.

Miért tanulj történelmet?

A legjobb Történelem tanárok elérhetőek
Patrik
5
5 (15 vélemény)
Patrik
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Attila
5
5 (23 vélemény)
Attila
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ibolya
5
5 (14 vélemény)
Ibolya
2953Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Zsolt csaba
5
5 (2 vélemény)
Zsolt csaba
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Evelin
5
5 (6 vélemény)
Evelin
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Mátyás
5
5 (2 vélemény)
Mátyás
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Orsolya boglárka
5
5 (5 vélemény)
Orsolya boglárka
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Máté
5
5 (8 vélemény)
Máté
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Patrik
5
5 (15 vélemény)
Patrik
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Attila
5
5 (23 vélemény)
Attila
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ibolya
5
5 (14 vélemény)
Ibolya
2953Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Zsolt csaba
5
5 (2 vélemény)
Zsolt csaba
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Evelin
5
5 (6 vélemény)
Evelin
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Mátyás
5
5 (2 vélemény)
Mátyás
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Orsolya boglárka
5
5 (5 vélemény)
Orsolya boglárka
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Máté
5
5 (8 vélemény)
Máté
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gyerünk!

Ókori történelem

Az emberiség története az első civilizációk megjelenésével kezdődött, a történészek minden ezelőtti eseményt az őstörténet kategóriájába sorolnak.Általánosan elfogadott nézet, hogy az ókori történelem Kr.e. 3000 körül kezdődik a korai írásrendszer megjelenésével Mezopotámiában, és egészen a Krisztus előtti 6. századig tart, amikor a Nyugat-Római Birodalom összeomlott az egymást követő barbár támadások, és az utolsó római császár, Romulus Augustulus halála miatt.A régészet áll minden ókori történelemmel kapcsolatos kutatás középpontjában. A korai civilizációkról származó ismereteink nagy részét a régészetnek köszönhetjük, az első Qin császár terrakotta hadseregének megtalálásától a dél-amerikai maja piramisok feltárásáig.

terrrakotta
Az első kínai császár örök álmát egy terrakotta hadsereg vigyázza.

Bár az ókori eseményekkel kapcsolatos jelenlegi ismereteink többsége az ókori történészek (Hérodotosz, Thuküdidész,  Plutarkhosz, Polübiosz, Sima Qian) írásaira és beszámolóira támaszkodik, ezek a feljegyzések gyakran évtizedekkel, ha nem évszázadokkal az általuk leírt események bekövetkezte után keletkeztek, ezért fenntartásokkal kell kezelnünk őket. Középkori Történelem Míg az ókori történelem i.sz. 500-ban véget ér, addig a modern történelem csak 1500 körül kezdődik, attól függően, hogy melyik földrajzi régióról van szó. Tehát mi történt ez alatt a nagyjából 1000 év alatt?Ezt a tíz évszázados történelmet a történészek középkornak vagy posztklasszikus kornak nevezik.

Nyugat- és Közép-Európában ez a korszak a Római Birodalom összeomlásával kezdődött, de a világ más részein máshonnan kezdik a számlálást.Skandináviában, beleértve a jelenlegi Dániát, Finnországot és Norvégiát, a középkort gyakran egybeveszik a vikingkorral, ami 793-ban, az első feljegyzett Anglia elleni viking támadással kezdődött, és egészen III. Harald norvég király (Haraldr) sikertelen inváziójáig tartott. Haraldot Harold Godwinson angolszász király győzte le az1066-ös Stamford Bridge-i csatában; Írországban. Ugyanebben az évben Hódító Vilmos, Normandia hercege és maga is viking leszármazott, legyőzte Harold Godwinsont, és Anglia királya lett.

Keleten a japán középkor a Nara-korszakkal kezdődött, amikor Genmei császárné 709-ben megalapította Heidzsó-kjó fővárosát, és az utolsó szekighaharai csatával végződött 1600-ban, amikor Tokugawa és szövetségesei legyőzték a Toyotomi-rezsimet, és egyesítették az országot.Ez alatt a kontinensen Kína különböző történelmi korszakai nem ugyanezt a mintát követték.

A Kínai Császárság korszaka 221-ben kezdődött a Qin-dinasztiával, és csak 1911-ben ért véget az utolsó Qing császárral.A Közel-Keleten és Észak-Afrikában, valamint az Ibériai-félszigeten a középkort az iszlám felemelkedése és a birodalmak létrejötte jellemezte. Mivel a történelemtanulás kritikus gondolkodást, valamint kutatási készségeket igényel, sok történelem szakot végzett öregdiák, az alapképzés befejezése után a joghoz fordul, és jogász lesz.

Szeretnéd tudni, mihez kezdhetsz a töri diplomáddal?

Miért ne fogadnál te is töri magántanárt?

Modern történelem

A középkor lassan elhalványult Európában, ahogy a reneszánsz teljes társadalmi, vallási és gazdasági változást hozott magával. Annak ellenére, hogy a reneszánsz a 13. század körül kezdődött Olaszországban, az ókori filozófusok újrafelfedezésével és a Közel-Kelet tudományos ismereteivel való érintkezéssel, a középkori történelem hivatalosan csak 1500 körül ért véget néhány jelentős eseményt követően:

Gutenberg 1439-ben feltalálta a nyomtatást,

Kolumbusz Kristóf 1492-ben felfedezte Amerikát

• A világ globalizációja és az eszme-, áru- és pénzcsere felgyorsulása Európán, a Közel-Keleten és Ázsiában. Az akadémikusok általában két korszakra osztják a modern történelmet, a kora újkori és a késő újkori történelemre. Azok a hallgatók, akik sikeresen túljutottak a felvételi szakaszon az alapképzésben, a modern történelmet valószínűleg több mint egy szemeszteren keresztül tanulják más humán tárgyakkal együtt, amelyek közül néhány választható, néhány pedig kötelező.

A kora újkori történelmet a következők jellemzik:

• A reneszánsz, ami egy teljesen új gondolkodási mód, a humanizmus, illetve a klasszikus görög filozófia újrafelfedezése jellemez.

A reformáció (a nyugati kereszténység egyházszakadása, amit Luther Márton indított el, és amit Ulrich Zwingli, Kálvin János és más protestáns reformátorok támogattak a 16. századi Európában)

• Az ellenreformáció a protestáns reformációra válaszul adott katolikus újjáéledés, amely a tridenti zsinaton (1545–1563) kezdődött és a harmincéves háborúval együtt ért véget (1648). A katolikus egyház hatalmának, befolyásának és vagyonának védelme érdekében kezdeményezték.

• A nagy felfedezések kora, ami a 15. századtól a 18. század végéig tart, és kiterjedt tengerentúli utazások jellemezték, amelyek mélyreható változáshoz vezettek az európai diplomáciában, és a globalizáció kezdetét jelentették.

• A kapitalizmus felemelkedése, ami a termelőeszközök magántulajdonán és profitszerzési célú működtetésén alapul.

• A kalózkodás aranykora, amely az 1650-es évektől az 1720-as évek végéig tartott, és három különálló kalózjelenséget foglal magában:

• A körülbelül 1650-től 1680-ig tartó első időszak, ami alatt főleg francia és angol tengerészek támadtak meg spanyol hajókat és kolóniákat a Karib-térségben, Tortugában és Jamaicában

• Az 1690-es évek kalózkodása, amiben a kalózok az amerikai kontinensről indultak hosszú tengeri utakra, hogy a muszlimok és a kelet-indiai társaságok kereskedőit rabolják ki az Indiai-óceánon és a Vörös-tengeren.

• A spanyol örökösödés háború utáni időszak 1716-tól 1726-ig, amikor az angol és amerikai tengerészek és magánemberek a spanyol örökösödési háború befejezése után a kalózkodás felé fordultak, és a Karib-tengeren, az észak-amerikai keleti parton, a nyugat-afrikai tengerparton és a Indiai-óceán. A történelem egy sokrétű és érdekes tantárgy, amit a legtöbb egyetem felvett a kínálatába. A diploma megszerzése után pedig akár történelem doktorit is szerezhetsz.

Európa térkép
A kalózok Európa történelmének fontos szereplői voltak.

Szeretnéd tudni, hogyan találd meg a tökéletes töritanárt?

 A modernkor

Általánosan elfogadott nézet, hogy a 18. század végén kezdődött, és olyan jelentős események jellemezték, mint például:

Az amerikai forradalom, ami véget vetett a brit korona uralmának amerikai gyarmatai felett.

• A francia forradalom, amely a monarchia felszámolásával ért véget, és a demokratikus kormányzati rendszer kezdetét jelentette.

Ausztrália gyarmatosítása, amelynek oka a brit börtönrendszer túlnépesedése volt, valamint a tény, hogy a brit korona elveszítette Amerika tizenhárom gyarmatát az amerikai forradalomban.

• Az 1848-as forradalmak, amelyek 1848-ban Európa-szerte politikai megrázkódtatások sorozatát jelentették (Franciaország, Olaszország, Dánia, Németország, Svédország, Belgium, Svájc, Írország és természetesen Magyarország is érintett volt). Ez volt a legkiterjedtebb forradalmi hullám Európa eddigi történelemben.

• Az orosz forradalom, amely nem egy, hanem két forradalom volt Oroszországban 1917-ben, amely leverte a cári abszolutizmust, és a Szovjetunió felemelkedéséhez vezetett. Miklós császár lemondásával az Orosz Birodalom megbukott.

Az első világháború és a második világháború 1914-től 1918-ig, valamint 1939-től 1945-ig az akkori összes főhatalmat és a bolygó szinte összes országát érintette. Ez a két konfliktus katonák és civilek tízmillióinak halálához vezetett, és örökre megváltoztatta a világrendet.

Szeretnéd tudni, mennyibe kerülnek a töri magánórák?

festmény
A festmények tanulmányozása segít megérteni a kor embereit.

Művészettörténet

A művészettörténet a történelem egyik alkategóriája. Míg a történészek fő célja a különböző időszakok történelmi, vallási, társadalmi és politikai eseményeinek tanulmányozása és elemzése, addig a művészettörténet valami másra összpontosít.A művészettörténészek az emberiség vizuális, hangzásbeli és szóbeli kifejezését tanulmányozzák. A művészettörténettel foglalkozó tudósok alapos vizsgálaton keresztül próbálták értelmezni a vizuális művészetet, a zenét és a szépirodalmi írásokat különböző megközelítések és módszertanok segítségével.Az egyik legkorábbi művészettörténész, akit ismerünk, Idősebb Plinius. Saját korában az egyik leghíresebb római írónak, természettudósnak és természetfilozófusnak számított, sőt a korai Római Birodalom haditengerészeti és hadseregparancsnokaként is szolgált.Ha bölcsészettudományi tanulmányokat folytatsz, nagyon valószínű, hogy a tananyag tartalmazni fog egy kis művészettörténetet.A történelemnek rengeteg része van, amelynek az életedet szentelheted, a nyugati civilizációtól kezdve, a latin-amerikai vagy az afrikai történelmen át, az antropológiáig, az amerikai vagy afroamerikai történelemig.

>

A platform , amely összeköti a magántanárokat és a tanulni vágyókat

Első óra ingyenes

Tetszett ez a cikk? Értékeld!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Fanni

Szenvedélyem a nyelvtanulás és a zene, de mindig készen állok új dolgokat felfedezni. Futás, jóga, kirándulás – bármi jöhet, ami izgalmas és tágítja a látóköröm.